OGÓLNA ZASADA

Ogólną zasadą jest, by organem podatkowym pierwszej instancji był — w sprawach podatków i innych opłat stanowiących dochód Skarbu Państwa oraz dla podatków dzielonych — organ administracji rządowej, natomiast organami podatkowymi w sprawach podatków i opłat samorządowych — byli odpowiednio wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie lub marszałkowie województw. Od reguły tej są wyjątki, np. organem podatkowym pierwszej instancji w sprawach podatku od spadków i darowizn jest naczelnik urzędu skarbowe­go, mimo iż podatek od spadków i darowizn jest dochodem gmin; podobnie jest w przypadku tzw. karty podatkowej. Prawa gmin chroni jednak art. 18 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym w przypadku „pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, na­czelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania bądź ograniczać pobór należności wyłącznie na wniosek lub za zgodą przewodniczącego za­rządu jednostki samorządu terytorialnego”. Na postanowienie w sprawie ta­kiego wniosku (lub wyrażenia zgody) nie przysługuje zażalenie.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.