Archive for the Finanse publiczne w Polsce Category

BANK CENTRALNY

Zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami Kon­stytucja gwarantuje bankowi centralnemu niezależność od władzy wyko­nawczej i stabilność działania, nakładając na NBP odpowiedzialność za wartość polskiego pieniądza. Zwrócić warto uwagę na fakt, iż Rada Polityki Pieniężnej przedkłada Sejmowi uchwalone przez siebie założenia polityki pieniężnej i sprawozda­nie z ich wykonania, lecz Konstytucja nie przewiduje zatwierdzania żadne­go z tych dokumentów przez Sejm — stanowi to jedną z gwarancji niezależ­ności NBP. NBP nie jest jednak instytucją wyjętą spod kontroli — działalność NBP jest corocznie kontrolowana przez Najwyższą Izbę Kontro­li, która ponadto obowiązana jest przedstawiać Sejmowi analizę wykonania założeń polityki pieniężnej.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.

PODSTAWOWY CEL DZIAŁALNOŚCI

Zagadnienia wskazane w art. 227 ust. 7 zostały uregulowane w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Za podstawowy cel działalności NBP uznano „utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jedno­czesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP”. Sformułowanie to odpowiada treści art. 105 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w którym za główny cel Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) uznano utrzymanie stabilności cen, dodając, iż „bez uszczerbku dla celu stabilności cen, ESBC wspiera ogólne polityki gospodarcze we Wspólnocie”. Przypomnieć warto, że Polskę wiąże też art. 108 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej­ską, w którym sformułowano zasadę niezależności banków centralnych od władz wykonawczych.

 

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.

KONTROLA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Najważniejszą z instytucji sprawujących kontrolę nad finansami pu­blicznymi (i jedyną wymienioną w Konstytucji) jest Najwyższa Izba Kon­troli (NIK), będąca — zgodnie z art. 202 — naczelnym organem kontroli państwowej, podlegająca Sejmowi i działająca na zasadach kolegialności. Zakres działania NIK nie ogranicza się do kwestii finansowych, lecz zada­nia te stanowią ważną część jego działalności. Podkreślono to w art. 204, w którym — oprócz ogólnych zadań kontrolnych — wprost wymieniono za­dania NIK związane z rozliczeniem wykonania budżetu państwa.Jest to rozwiązanie dość nietypowe — w większości krajów właśnie przedstawienie opinii o rzetelności sprawozdania budżetowego jest głów­nym obowiązkiem naczelnego organu kontroli. Wydaje się zresztą dość oczywiste, że przed przystąpieniem do oceny funkcjonowania Rady Mini­strów jako organu wykonującego budżet państwa Sejm powinien wiedzieć, czy przedstawiony mu w rządowym sprawozdaniu obraz finansów państwa (w tym — wykonania budżetu państwa) odpowiada rzeczywistości.

.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.

JAWNOŚĆ FINANSÓW PUBLICZNYCH

System kontroli finansów publicznych nie powinien ograniczać się do kontroli zewnętrznej. Fachową i obiektywną, ale sformalizowaną kontrolę instytucjonalną powinny uzupełniać: kontrola wewnętrzna, stanowiąca część składową systemu zarządzania każdą instytucją publiczną, a także kontrola obywatelska, sprawowana przez pojedynczych obywateli oraz przez wyspecjalizowane instytucje społeczeństwa obywatelskiego (media publiczne, niezależne ośrodki badawcze). Dlatego dla sprawnego i efektywnego działania sektora finansów pu­blicznych ogromne znaczenie ma zapewnienie jawności finansów publicz­nych, stanowiące nieodzowny warunek realnej obywatelskiej kontroli tej sfery działalności publicznej.  Konstytucyjną podstawę dla jawności finan­sów publicznych (i szerzej — dla jawności działania wszystkich organów władzy publicznej) stanowi art. 61, formułujący zasadę prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.

TRYB DOSTĘPU DO INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI

Tryb dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej określa ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  Zawarto w niej postanowienia dotyczące takich kwestii jak tryb składania wniosków o udzielenie informacji publicznej czy zasady odpłatności za udzielane informacje — opłaty nie mogą przekraczać faktycznie poniesio­nych kosztów. Ważnym postanowieniem ustawy o dostępie do informacji publicznej jest zawarta w art. 2 ust. 2 zasada, iż „od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego”. Zasada ta jest niestety powszechnie i bezkar­nie łamana.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.

USTAWA ZOBOWIĄZUJE WŁADZE PUBLICZNE

Ustawa zobowiązuje też władze publiczne oraz inne podmioty wykonu­jące zadania publiczne do „udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej” nazwanej Biule­tynem Informacji Publicznej. Istnienie Biuletynu Informacji Publicznej znacznie ułatwia dostęp do informacji o funkcjonowaniu sektora finansów publicznych, choć stopień przestrzegania przez poszczególne jednostki or­ganizacyjne zobowiązane do posiadania własnych stron Biuletynu przepi­sów określających zawartość jest bardzo zróżnicowany. W przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej główny nacisk położono na procedury udostępniania istniejących dokumentów. Na­stępnym krokiem w kierunku w pełni jawnych finansów publicznych po­winno być zobowiązanie organów władzy publicznej do bardziej aktywnej polityki informacyjnej — przede wszystkim przez wprowadzenie obowiąz­ku opracowywania i publikowania dokumentów w zrozumiały sposób przedstawiający działania i zamierzenia tych władz.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH

Przykładem takiego dokumentu jest tzw. budżet obywatelski (citizensbudgel), czyli opracowywany i rozpowszechniany przez organ wykonawczy dokument, zawierający dość obszerne, ale napisane w maksymalnie prosty sposób omówienie uchwalonego budżetu.Ustawa o finansach publicznych zajmuje w systemie prawa finansów publicznych kluczowe miejsce. Formalnie ma ona taką samą rangę prawną, jak inne ustawy dotyczące finansów publicznych. Jednak ze względu na za­kres omawianej problematyki stanowi ona oś całego systemu. Obecnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych została uchwa­lona 30 czerwca 2005 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Jest to trzecia w okresie po roku 1990 ustawa regulująca podstawy gospodarki bu­dżetowej. Poprzedzały ją:ustawa z 5 stycznia 1991 r. — Prawo budżetowe,ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.